Alpha

Alpha Greenland

Home Privacy Policy

Privacy Policy

Fortrolighedspolitik

Ikrafttrædelsesdato: 1. oktober, 2023
Alpha Greenland (“os”, “vi” eller “vores”) betjener mobilapplikationen (“tjenesten”).
Denne side informerer dig om vores politikker vedrørende indsamling, brug og videregivelse af personlige data, når du bruger vores Service og de valg, du har tilknyttet disse data.
Vi bruger dine data til at levere og forbedre Tjenesten. Ved at bruge Tjenesten accepterer du indsamling og brug af information i overensstemmelse med denne politik. Medmindre andet er defineret i denne fortrolighedspolitik, har vilkår, der bruges i denne fortrolighedspolitik, de samme betydninger som i vores vilkår og betingelser.

Information indsamling og brug

Vi indsamler flere forskellige typer information til forskellige formål for at levere og forbedre vores service til dig.

Typer af data indsamlet

Personlig data

Mens vi bruger vores service, kan vi bede dig om at give os visse personligt identificerbare oplysninger, der kan bruges til at kontakte eller identificere dig (“Personlige data”). Personligt identificerbare oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til:

 • Cookies og anvendelsesdata

Brugsdata

Når du får adgang til Tjenesten via eller via en mobilenhed, kan vi indsamle visse oplysninger automatisk, herunder, men ikke begrænset til, den type mobilenhed, du bruger, din mobile enheds unikke ID, IP-adressen på din mobile enhed, din mobil operativsystem, den type mobile internetbrowser, du bruger, unikke enhedsidentifikatorer og andre diagnostiske data (“Brugsdata”).

Sporings- og cookiedata

Vi bruger cookies og lignende sporingsteknologier til at spore aktiviteten på vores Tjeneste og opbevare visse oplysninger.

Cookies er filer med en lille mængde data, der kan indeholde en anonym unik identifikator. Cookies sendes til din browser fra et websted og gemmes på din enhed. Sporingsteknologier, der også bruges, er beacons, tags og scripts til at indsamle og spore information og forbedre og analysere vores service.

Du kan instruere din browser om at nægte alle cookies eller angive, hvornår en cookie sendes. Dog accepterer du ikke cookies, kan du muligvis ikke bruge nogle dele af vores Tjeneste.

Eksempler på cookies, vi bruger:

 • Session Cookies. Vi bruger Session Cookies til at betjene vores service.
 • Præferencer Cookies. Vi bruger præferencer cookies for at huske dine præferencer og forskellige indstillinger.
 • Sikkerhedscookies. Vi bruger Security Cookies til sikkerhedsmæssige formål.

Brug af data

Alpha Greenland bruger de indsamlede data til forskellige formål:

 • At levere og vedligeholde tjenesten
 • For at underrette dig om ændringer i vores Service
 • For at give dig mulighed for at deltage i interaktive funktioner i vores tjeneste, når du vælger at gøre det
 • At yde kundepleje og support
 • At levere analyse eller værdifuld information, så vi kan forbedre tjenesten
 • For at overvåge brugen af Tjenesten
 • At opdage, forebygge og løse tekniske problemer

Overførsel af data

Dine oplysninger, inklusive personlige data, kan overføres til – og vedligeholdes på computere beliggende uden for din stat, provins, land eller anden statlig jurisdiktion, hvor lovene om databeskyttelse kan afvige fra dem fra din jurisdiktion.

Hvis du er beliggende uden for Grønland og vælger at give oplysninger til os, skal du være opmærksom på, at vi overfører dataene, herunder personlige data, til Grønland og behandler dem der.

Dit samtykke til denne fortrolighedspolitik efterfulgt af din indsendelse af sådanne oplysninger repræsenterer din aftale med denne overførsel.

Alpha Greenland vil tage alle nødvendige skridt til at sikre, at dine data behandles sikkert og i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik, og ingen overførsel af dine personlige data vil finde sted til en organisation eller et land, medmindre der er tilstrækkelig kontrol på stedet, herunder sikkerheden dine data og andre personlige oplysninger.

Videregivelse af data

Lovkrav

Alpha Greenland kan videregive dine personlige data i god tro på, at en sådan handling er nødvendig for at:

 • At overholde en lovlig forpligtelse
 • For at beskytte og forsvare rettigheder eller ejendom, der tilhører Alpha Greenland
 • For at forhindre eller undersøge mulig forseelse i forbindelse med Tjenesten
 • For at beskytte den personlige sikkerhed for brugere af Tjenesten eller offentligheden
 • For at beskytte mod juridisk ansvar

Sikkerhed af data

Sikkerheden for dine data er vigtig for os, men husk, at ingen metode til transmission over internettet eller metode til elektronisk opbevaring er 100% sikker. Selvom vi bestræber os på at bruge kommercielt acceptable midler til at beskytte dine personlige data, kan vi ikke garantere dets absolutte sikkerhed.

Service-udøvere

Vi kan ansætte tredjepartsfirmaer og enkeltpersoner til at lette vores Service (“Tjenesteudbydere”), til at levere Tjenesten på vores vegne, til at udføre Tjeneste-relaterede tjenester eller for at hjælpe os med at analysere, hvordan vores Tjeneste bruges.

Disse tredjeparter har kun adgang til dine personlige data til at udføre disse opgaver på vores vegne og er forpligtet til ikke at videregive eller bruge dem til andet formål.

Links til andre sider

Vores service kan indeholde links til andre sider, der ikke drives af os. Hvis du klikker på et tredjeparts-link, ledes du til tredjeparts websted. Vi anbefaler dig kraftigt at gennemgå fortrolighedspolitikken på hvert websted, du besøger.

Vi har ingen kontrol over og påtager os intet ansvar for indhold, privatlivspolitikker eller praksis på tredjepartswebsteder eller -tjenester.

Børns privatliv

Vores service henvender sig ikke til personer under 18 år (“Børn”).

Vi indsamler ikke bevidst personlige identificerende oplysninger fra nogen under 18 år. Hvis du er forælder eller værge, og du er opmærksom på, at dine børn har givet os personlige data, bedes du kontakte os. Hvis vi bliver opmærksomme på, at vi har indsamlet personlige data fra børn uden bekræftelse af forældremyndighed, tager vi skridt til at fjerne disse oplysninger fra vores servere.

Ændringer af denne privatlivspolitik

Vi opdaterer muligvis vores privatlivspolitik fra tid til anden. Vi vil underrette dig om ændringer ved at offentliggøre den nye politik til beskyttelse af personlige oplysninger på denne side.

Vi vil give dig besked via e-mail og/eller en fremtrædende meddelelse om vores service, før ændringen træder i kraft og opdaterer den “effektive dato” øverst i denne fortrolighedspolitik.

Vi rådes til at gennemgå denne fortrolighedspolitik regelmæssigt for eventuelle ændringer. Ændringer af denne privatlivspolitik er effektive, når de offentliggøres på denne side.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om denne fortrolighedspolitik, bedes du kontakte os:

Via e-mail: support@alpha.gl
Ved at besøge denne side på vores hjemmeside: https://alpha.gl/kontakt


Privacy Policy

Effective date: October 1, 2023

Alpha Greenland (“us”, “we”, or “our”) operates the mobile application (the “Service”).

This page informs you of our policies regarding the collection, use, and disclosure of personal data when you use our Service and the choices you have associated with that data.

We use your data to provide and improve the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions.

Information Collection And Use

We collect several different types of information for various purposes to provide and improve our Service to you.

Types of Data Collected

Personal Data

While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you (“Personal Data”). Personally identifiable information may include, but is not limited to:

 • Cookies and Usage Data

Usage Data

When you access the Service by or through a mobile device, we may collect certain information automatically, including, but not limited to, the type of mobile device you use, your mobile device unique ID, the IP address of your mobile device, your mobile operating system, the type of mobile Internet browser you use, unique device identifiers and other diagnostic data (“Usage Data”).

Tracking & Cookies Data

We use cookies and similar tracking technologies to track the activity on our Service and hold certain information.

Cookies are files with small amount of data which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your device. Tracking technologies also used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze our Service.

You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

Examples of Cookies we use:

 • Session Cookies. We use Session Cookies to operate our Service.
 • Preference Cookies. We use Preference Cookies to remember your preferences and various settings.
 • Security Cookies. We use Security Cookies for security purposes.

Use of Data

Alpha Greenland uses the collected data for various purposes:

 • To provide and maintain the Service
 • To notify you about changes to our Service
 • To allow you to participate in interactive features of our Service when you choose to do so
 • To provide customer care and support
 • To provide analysis or valuable information so that we can improve the Service
 • To monitor the usage of the Service
 • To detect, prevent and address technical issues

Transfer Of Data

Your information, including Personal Data, may be transferred to — and maintained on — computers located outside of your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from your jurisdiction.

If you are located outside Greenland and choose to provide information to us, please note that we transfer the data, including Personal Data, to Greenland and process it there.

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents your agreement to that transfer.

Alpha Greenland will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of your data and other personal information.

Disclosure Of Data

Legal Requirements

Alpha Greenland may disclose your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

 • To comply with a legal obligation
 • To protect and defend the rights or property of Alpha Greenland
 • To prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service
 • To protect the personal safety of users of the Service or the public
 • To protect against legal liability

Security Of Data

The security of your data is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security.

Service Providers

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service (“Service Providers”), to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

These third parties have access to your Personal Data only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

Links To Other Sites

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party’s site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Children’s Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 18 (“Children”).

We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 18. If you are a parent or guardian and you are aware that your Children has provided us with Personal Data, please contact us. If we become aware that we have collected Personal Data from children without verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.

Changes To This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let you know via email and/or a prominent notice on our Service, prior to the change becoming effective and update the “effective date” at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us: